ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Pobierz

Pliki do pobrania

Ustawy:

Ustawa Prawo spółdzielcze

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o własności lokali

Statut:

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulaminy:

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin określający zasady ustalania opłat na utrzymanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat energii cieplnej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielnia Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin podziału obowiązków między Spółdzielnią, a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin korzystania z części wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin określający zasady wyboru wykonawców dokumentacji projektowej, robót inwestycyjnych i remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej, “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania kosztu budowy poszczególnych lokali

Regulamin organizowania aukcji o zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin gromadzenia środków i ich wydatkowania na działalność społeczną, kulturalną i oświatową oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji prowadzoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Regulamin korzystania z pomieszczeń klubowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku w okresie restrykcji związanych z zagrożeniem wirusem Covid-19

Regulamin systemu E-BOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta)

Regulamin dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Rodzina Kolejowa w Białymstoku oraz ponoszenia kosztów z tym związanych

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Rodzina Kolejowa w Białymstoku

Pozostałe pliki:

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Instrukcja użytkowania mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Oświadczenie Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie o zwolnieniu z opłat za śmieci

Oświadczenie o ponownym włączeniu opłat za śmieci

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu kierowanym do Spółdzielni