ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, określane także jako RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku spełniając obowiązek, wynikający z art. 13 ust. 1−2 w/w Rozporządzenia, informuje że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@sm-rodzinakolejowa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

– w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku wynikającej w szczególności z ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu Spółdzielni oraz realizacji praw i obowiązków nałożonych na Spółdzielnię jako Administratora danych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO,
– w celu realizacji postanowień umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
– w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
– na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przede wszystkim w celach kontaktowych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot lub organ upoważniony na podstawie przepisów prawa oraz podmiot działający na zlecenie Administratora danych, w tym podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, operatorzy obsługujący systemy informatyczne oraz podmioty rozliczające media, jak również podmioty świadczące usługi utrzymania technicznego/porządkowego zasobów Spółdzielni.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. nie dłużej niż przez czas posiadania przez Panią/Pana tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, lub przez czas trwania umowy. W przypadku gdy nie zostaną rozliczone należności z tytułu posiadania tytułu prawnego do lokalu lub zawartej umowy – dane osobowe będą przechowywane do czasu ich rozliczenia. Dane osobowe mogą być również przechowywane przez czas niezbędny do obrony roszczeń i realizacji zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu cofnięcia zgody.

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla realizacji/skorzystania z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 17 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Pacuk
iod@sm-rodzinakolejowa.pl