ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Ogłoszenia
/
20 stycznia 2023

Godziny pracy Spółdzielni

Szczegóły
Data
20 stycznia 2023
Autor

Ogłoszenia
/
20 stycznia 2023

Zmiany wysokości stawek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę od dnia 01.01.2023 r. (poza budynkami Ślusarska 14, 16)

Szczegóły
Data
20 stycznia 2023
Autor

W związku z decyzją OLB.4210.47.2022.AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającą nowe taryfy dla Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku oraz w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę dla PUHP LECH Sp. z o.o.(dec. OLB.4210.41.2022.AWr) Enea Ciepło Sp. z o.o. wprowadziła od dnia 01.02.2023 r. nowe stawki opłat za energię cieplną. Opłata stała [MW] oraz opłata zmienna [GJ] zwiększyła się średnio o 37,98%.
W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, iż z dniem 01 stycznia 2023 r.:

 • zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach opomiarowanych i nieopomiarowanych wzrosną o 25%,
 • podgrzanie wody zimnej do celów ciepłej wody wynosić będzie 30,70 zł/m3,
 • ryczałt za ciepłą wodę w mieszkaniach nieopomiarowanych wzrośnie do  230,25 zł/os/mies.
Opłaty
/
28 grudnia 2022

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale/garaże

Szczegóły
Data
28 grudnia 2022
Autor

Dotyczy lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,46 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 15,03% w stosunku do roku 2022. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2023 roku o 15,9%, od lipca 2023 roku o kolejne 3,7%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, energii elektrycznej oraz cen materiałów i usług,
 3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie terenów w oparciu o decyzje Urzędu Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej,
 5. zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię cieplną, energię elektryczną, paliwa.

.
Opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,10 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych rocznych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy. Zgodnie z Uchwałą 9/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni część nadwyżki z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie 1.000.000,00 zł została przeznaczona na fundusz remontowy w zakresie członków spółdzielni zgodnie z §56 pkt. 1 Statutu Spółdzielni. W związku z powyższym odpis na fundusz remontowy wynosić będzie 1,40 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,52 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami.
Fundusz na wymianę wodomierzy wynosić będzie 1,45 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością legalizacji wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali mieszkalnych w budynkach z dźwigami

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna wzrosła średnio o 0,46 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 15,03% w stosunku do roku 2022. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2023 roku o 15,9%, od lipca 2023 roku o kolejne 3,7%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, energii elektrycznej oraz cen materiałów i usług,
 3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie terenów w oparciu o decyzje Urzędu Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej,
 5. zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię cieplną, energię elektryczną, paliwa.

.
Opłata eksploatacyjna nadal nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,10 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze mieszkań niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych rocznych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy. Zgodnie z Uchwałą 9/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni część nadwyżki z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie 1.000.000,00 zł została przeznaczona na fundusz remontowy w zakresie członków spółdzielni zgodnie z §56 pkt. 1 Statutu Spółdzielni. W związku z powyższym odpis na fundusz remontowy wynosić będzie 1,40 zł/m2 dla członków spółdzielni oraz 1,52 zł/m2 dla posiadaczy mieszkań niebędących członkami.
Fundusz na wymianę wodomierzy wynosić będzie 1,45 zł za 1 wodomierz. Podwyżka podyktowana jest ustawową koniecznością legalizacji wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem.

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku opłata za eksploatację dźwigów wynosić będzie 0,45 zł/m2 natomiast odpis na fundusz remontowy dźwigów 0,55 zł/m2. Podwyższenie stawek na eksploatację dźwigów wynika ze znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej oraz wzrostem opłat za konserwację, pomiary elektryczne oraz przeglądy. Zmiana odpisu na funduszu remontowym związana jest z koniecznością wymiany i modernizacji dźwigów.
Nie nalicza się opłat za korzystanie z dźwigów od osób zamieszkałych w lokalach usytuowanych na parterze, natomiast dla osób zamieszkałych na I piętrze opłaty zmniejsza się o 50%.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Dotyczy lokali usługowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale użytkowe obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika lokalu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dla członków spółdzielni dotychczasowa opłata eksploatacyjna zwiększona została o 0,41 zł/m2 p.uż.

Zatwierdzony Plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów o około 15,03% w stosunku do roku 2022. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych podyktowana jest:

 1. wzrostem kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2023 roku o 15,9%, od lipca 2023 roku o kolejne 3,7%),
 2. wzrostem cen paliw, energii cieplnej, energii elektrycznej oraz cen materiałów i usług,
 3. wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie terenów w oparciu o decyzje Urzędu Miasta Białegostoku,
 4. wzrostem cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej w gospodarce narodowej,
 5. zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię cieplną, energię elektryczną, paliwa.

.
Opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej (średnie dofinansowanie stawki 0,10 zł/m2 p.uż.).

Posiadacze lokali niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty ich lokali. W związku z tym, wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga! Właściciele z prawem odrębnej własności lokali we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dotyczy garaży

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2023 (Uchwała Nr 2/12/2022).

W oparciu o planowane koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości zostały ustalone nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za garaże obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku (Uchwała Zarządu Nr 1/51/2022).

Opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikające z kosztów utrzymania nieruchomości są zróżnicowane ze względu na status prawny użytkownika garażu i są pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe, dzierżawy gruntów).

Dotychczasowa opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni zwiększona została średnio o 0,40 zł/m2 p.uż. Nowa opłata eksploatacyjna nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania zasobów, różnica między faktycznymi kosztami a wpływami z opłat zostanie pokryta dochodami spółdzielni między innymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Posiadacze garaży niebędący członkami spółdzielni – pokrywają pełne koszty przypadające na ich lokale. Wysokość obowiązujących opłat została ustalona na poziomie rzeczywistych kosztów.

Zmiana wysokości opłat podyktowana jest w szczególności wzrostem kosztów za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia osiedli, kosztów utrzymania i obsługi zasobów ze względu na wzrost cen usług zewnętrznych w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz prac porządkowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz wzrost opłaty za wieczyste użytkowanie. Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku w związku ze wzrostem cen materiałów i usług zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy, która wynosić będzie 0,55 zł/m2.

Wymiar miesięcznej opłaty obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 r. zostanie doręczony w późniejszym terminie.

Uwaga! Właściciele z prawem odrębnej własności garaży we własnym zakresie płacą podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Nowe miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych za lokale/garaże Icona dokumentu pdf

Ogłoszenia
/
3 października 2022

Oświadczenie o nie wykorzystywaniu energii cieplnej dostarczanej do lokalu, do celów zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej

Szczegóły
Data
3 października 2022
Autor

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku informuje, że w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej (Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) uprzejmie prosi osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza, o złożenie w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.10.2022 roku, pisemnego oświadczenia o przeznaczeniu dostarczanej do lokalu mieszkalnego energii cieplnej, tj. czy dostarczona do lokalu energia cieplna zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego, czy też na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Lokale osób wyżej wymienionych, które nie złożyły oświadczenia we wskazanym terminie, zostaną zakwalifikowane od 1 października 2022 roku jako nie objęte ceną ciepła z rekompensatą.

Wzór oświadczenia o nie wykorzystywaniu energii cieplnej dostarczanej do lokalu, do celów zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym na w/w adresie działalności gospodarczej Icona dokumentu pdf

Konkursy
/
30 września 2022

Rozstrzygnięcie konkursu na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy” w roku 2022

Szczegóły
Data
30 września 2022
Autor

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na “Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy” w roku 2022 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, przeprowadzonego w dniu 31.08.2022 r.

Komisja w składzie:

 • Joanna Rusiłowicz-Snarska – Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Nadzorczej, członek Rady Osiedla “Przydworcowe”,
 • Sławomir Wit Jaremiszyn – Przewodniczący Komisji Technicznej Rady Nadzorczej, członek Rady Osiedla “Dziesięciny II”,
 • Zbigniew Gawryluk – członek Rady Osiedla “Sady Antoniukowskie”,
 • Anna Babińska – członek Rady Osiedla “Sady Antoniukowskie”,
 • Joanna Malisz – członek Rady Osiedla “Dziesięciny II”,
 • Henryka Wiśniewska – członek Rady Osiedla “Dziesięciny I”,
 • Alina Krawczyk – członek Rady Osiedla “Dziesięciny I”,
 • Bernarda Klimczuk – członek Rady Osiedla “Młodych”,
 • Józef Bachanek – członek Rady Osiedla “Młodych”,
 • Danuta Żakiewicz-Kuen – członek Rady Osiedla “Wysoki Stoczek Południe”,
 • Aleksandra Kadłubowska – członek Rady Osiedla “Przydworcowe”,
 • Krzysztof Machaj – członek Rady Osiedla “Przydworcowe”.

.
w obecności koordynatora ds. społeczno-wychowawczych pani Aliny Dobrogowskiej-Gwackiej, zapoznała się z protokołami komisji osiedlowych z przeglądu balkonów i ogródków, jak również materiałem zdjęciowym. Zgodnie z Regulaminem “Konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku” dokonała wyboru i postanowiła przyznać następujące nagrody:

I kategoria:
OGRÓDKI PRZYDOMOWE
Adres zamieszkaniaZdjęcie
I miejsceul. Wyszyńskiego 8BZobacz
II miejsceul. Scaleniowa 23Zobacz
III miejsceul. Studzienna 16Zobacz
Wyróżnienia:ul. Gruntowa 7Zobacz
ul. Gruntowa 5Zobacz
ul. Antoniukowska 20AZobacz
ul. Antoniukowska 12AZobacz
ul. Jarzębinowa 26Zobacz
ul. Palmowa 12Zobacz
ul. Gajowa 62Zobacz
ul. Dziesięciny 47Zobacz
ul. Wyszyńskiego 8AZobacz
II kategoria:
BALKONY DUŻE
Adres zamieszkania
Zdjęcie
I miejsceul. H.Kołłątaja 65Zobacz
II miejsceul. Pileckiego 3Zobacz
III miejsceul. Zwycięstwa 33Zobacz
Wyróżnienia:ul. Zwycięstwa 31Zobacz
ul. Antoniukowska 42Zobacz
ul. Narewska 3Zobacz
ul. Gajowa 61Zobacz
ul. Zagórna 2H Zobacz
ul. Hallera 40Zobacz
ul. Dziesięciny 47Zobacz
ul. B.M.Cassino 13Zobacz
ul. Stołeczna 12Zobacz
III kategoria:
BALKONY MAŁE
Adres zamieszkaniaZdjęcie
I miejsceul. Ukośna 11Zobacz
II miejsceul. Ukośna 9Zobacz
III miejsceul. Wyszyńskiego 8AZobacz
Wyróżnienia:ul. Gruntowa 3Zobacz
ul. Gruntowa 1Zobacz
ul. Zagórna 23Zobacz
ul. Jarzębinowa 26Zobacz
ul. Hallera 27Zobacz
ul. Dziesięciny 1Zobacz
ul. B.M.Cassino 21Zobacz
Nagroda
specjalna
Adres zamieszkaniaZdjęcie
ul. Hallera 42Zobacz
ul. Młynowa 64Zobacz

Ponadto Komisja przyznała dwie nagrody specjalne:

 1. Pani Grażynie B. zamieszkałej na osiedlu “Dziesięciny I”, za szczególne dbanie o estetykę terenu zielonego przed wejściem do klatki nr 8 w budynku Hallera 42,
 2. Pani Joannie W. zamieszkałej na osiedlu “Przydworcowe”, za osobisty wkład pracy włożony w aranżację, pielęgnację i nasadzenia wzdłuż budynku Młynowa 64.

.
Komisja zgodnie z § 4 pkt 1 Regulaminu “Konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach S.M. Rodzina Kolejowa w Białymstoku”, wnioskuje o zatwierdzenie przez Zarząd Spółdzielni wysokości nagrody, która jest podstawą do zróżnicowania w poszczególnych kategoriach w kwocie 400,00 złotych brutto. Jednocześnie wnioskuje o nagrody specjalne, każda w wysokości 500,00 złotych brutto.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 29.09.2022 roku o godz. 17:00 w klubie “Jubilat” przy ul. Głowackiego 14.

Na tym protokół zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.