ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Przetargi

Przetargi

Przetargi i aukcje na lokale mieszkalne

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku ogłasza aukcję nieograniczoną o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i jego sprzedaży:

U-1 przy ulicy Wierzbowej 17, o powierzchni 42,60 m2, /bez remontu/
Cena wywoławcza: 33.800,00 zł.

Aukcja nieograniczona odbędzie się dnia 04 marca 2020 roku o godz. 1200 w pokoju 311. Warunkiem przystąpienia jest złożenie wniosku do dnia 28 lutego 2020 roku o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu w Sekretariacie Spółdzielni, pokój 306 przy ulicy Wyszyńskiego 3 w Białymstoku oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 03 marca 2020 roku na konto bankowe nr: 25 1240 2890 1111 0000 3102 4675.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedstawić przed rozpoczęciem licytacji.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, oboje małżonkowie podpisują wniosek i uczestniczą w aukcji. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponoszą osoby wyłonione z aukcji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, zerwania lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, pokój 203 i 204, telefon: 502 920 510; 502 920 615.

Przetargi pozostałe

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowych w branży: budowlanej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej, modernizacji placów zabaw oraz projektów termomodernizacji budynków na podstawie opracowanych audytów energetycznych, które będą wykonywane w S.M. “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku w roku 2020.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest zakup Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (100 zł + VAT), w której zawarte są wszystkie informacje i warunki niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty. Postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z “Regulaminem określającym zasady wyboru wykonawców dokumentacji projektowej, robót inwestycyjnych i remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku”, dostępnym w siedzibie Spółdzielni.

Bliższe informacje o warunkach złożenia ofert można otrzymać w dziale GZM w Spółdzielni, pokój 302 tel. 85 74 44 199 w godz. 700– 1500.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 3, pokój 306 w terminie do 04.03.2020 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2020 r. godz. 1000 w klubie „Jubilat” przy ul. Głowackiego 14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Oferty złożone w przetargu nie będą zwracane.