ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok

tel: 85 742 50 22

tel: 85 742 50 23

tel: 85 742 78 08

e-mail: sekretariat@sm-rodzinakolejowa.pl

Nasza historia

Nasza historia

Rok 2024 jest rokiem, w którym obchodzimy jubileusz 65-lecia powstania Spółdzielni. Obecny stan i wielkość Spółdzielni jest wynikiem 65-letniej działalności, początki której sięgają końca lat 50-tych. Wtedy to z inicjatywy pracowników PKP postanowiono powołać spółdzielnie mieszkaniową.

Dnia 4 czerwca 1959 r. Sąd Powiatowy w Białymstoku zarejestrował nowopowstałą spółdzielnię pod nazwą “Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa” przy węźle PKP w Białymstoku. Początkowe czynności Spółdzielni sprowadzały się głównie do pozyskiwania nowych członków, gromadzenia środków finansowych, czynienia starań o lokalizację dla nowych zamierzeń inwestycyjnych na terenie osiedla “Przydworcowe”, rozpoczęto opracowywanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

W listopadzie 1960 r. przystąpiono do budowy pierwszych obiektów przy ul. Sukiennej. Uchwała Walnego Zgromadzenia z 22.05.1961 r. wprowadziła poprawkę do Statutu, umożliwiając Zarządowi przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni nie tylko pracowników resortu PKP, co znacznie przyśpieszyło jej rozwój. Nazwa Spółdzielni została zmieniona na Spółdzielnia Mieszkaniowa “Rodzina Kolejowa”, co odnotowano w rejestrze Sądu Powiatowego w Białymstoku 25.05.1964 r.

W roku 1966 rozpoczyna się budowa nowego osiedla “Sady Antoniukowskie”. W latach 1966-70 nasza Spółdzielnia wysunęła się na czołowe miejsce w woj. Białostockim pod względem tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Lata 1975-85 to okres dalszego dynamicznego rozwoju spółdzielni. W roku 1975 przyjęto ze Spółdzielni Mieszkaniowej “Zachęta” osiedle “Młodych” liczące 13 budynków.

Rozpoczęto budowę osiedla “Dziesięciny”, gdzie pierwszy budynek zasiedlono w 1977 r. W 1985 roku zasoby mieszkaniowe osiedla liczyły 27 budynków. Realizowano jednocześnie budowę drugiej części osiedla “Przydworcowe”, które na koniec 1985 r. liczyło już 30 budynków mieszkalnych. Poprawie uległo też zaplecze usługowe na osiedlach Spółdzielni. Nowe przedszkola, żłobki, szkoły i pawilony handlowe znacznie poprawiły warunki życia mieszkańców. W końcu lat osiemdziesiątych S.M. “Rodzina Kolejowa” rozpoczęła budowę osiedla “Wysoki Stoczek Południe”, kontynuując zwiększenie zasobów osiedli.

Lata 90-te to okres przejścia prawie wyłącznie na budownictwo za środki przyszłych użytkowników. Budownictwo to cieszyło się dużym powodzeniem z uwagi na tradycyjną technologię budowy z cegły, atrakcyjność architektury i staranne wykonawstwo i nadal jest kontynuowane. Ogółem w Spółdzielni jest 14.714 tyś. mieszkań, stan techniczny zasobów jest dobry, a ponadto stale modernizowany.

Poza zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych, Spółdzielnia przez cały okres swego istnienia prowadzi działalność społeczno-wychowawczą w klubach osiedlowych. Spółdzielnia jest w dobrej kondycji gospodarczej i organizacyjnej, potrafiła zawsze przystosować swoją działalność do stale zmieniających się warunków, co jest nie tylko zasługą zarządu i pracowników, ale również rzeszy działaczy społecznych, którym wyrażamy swoje uznanie. Prezes Zarządu składa naszym spółdzielcom, mieszkańcom i całej Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa” w Białymstoku dalszych szczęśliwych, bogatych lat i następnych jubileuszy.